ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.ลลิต์ภัทร ชัยกล้าหาญ

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.พรทิพย์ อยู่ในศิล

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.เบญจพร นันทสันติ

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.อรกมล อินกองงาม

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์