ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สมนึก ดำรงกิจชัยพร

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. ภิญโญ ชยสิริโสภณ

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ชยวัจน์ สีบุญเรือง

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. สุพัฒน์ วาณิชย์การ

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. นวลักษณ์ อ่อนศรี

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. สมศรี อัศวินพร

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์