ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศานต์ ตรีวิทยาภูมิ

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.ธนันดา ตระการวนิช

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.โชติมา พิเศษกุล

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ. เมธี จันทร์พิทักษ์กุล

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์