ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.โชติมา พิเศษกุล

คลินิกโรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.โสฬส จาตุรพิศานุกูล

คลินิกโรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ

คลินิกโรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

คลินิกโรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.ศานต์ ตรีวิทยาภูมิ

คลินิกโรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช

คลินิกโรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

คลินิกโรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์