ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชนิกานต์ สีมันตร

หน่วยกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.วรรณวดี ลักษณ์สุรพันธุ์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวประยุกต์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูทางระบบประสาท

หน่วยกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(PMR)พญ.ชาภา ภู่ประเสริฐ

หน่วยกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

PT Phyathai Intouch2

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.เจณณัฏฐญา พลังแสงวิไล

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อ

หน่วยกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.วารี พูลสวัสดิ์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวประยุกต์

หน่วยกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(PMR)นพ.พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์

หน่วยกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

OT Phyathai Intouch

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูทางระบบประสาท

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

หน่วยกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

PT Phyathai Intouch1

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.จิตติมา อัยสานนท์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์