ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูทางระบบประสาท

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.จิตติมา อัยสานนท์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวประยุกต์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.เจณณัฏฐญา พลังแสงวิไล

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์