ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วชิระ โรจน์พิศาลวงศ์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.อมฤต ตาลเศวต

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พงศ์ธวัช กาญจนาภา

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.ภิเษก บุญธรรม

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ธงชัย ลิมปวัฒนศิริ

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.นพดล นฤปิติ

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วินัย เขียวเจริญ

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สุวรรณา ชั้นประดับ

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สันติ โลกเจริญลาภ

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ศุกลิน จันทวิบูลย์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ศ.นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.มานพ อมรรุ่งมีธรรม

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อรภัทรา คงประยูร

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(SUR)พญ.รัชมน ภิญโญเทพประทาน

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ปัทมา โรจนประภายนต์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ศุภชัย จันทร์วิทัน

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(SUR)นพ.ไพบูลย์ โชติประสิทธิ์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.อังกูร อนุวงศ์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พล.ท.นพ.สุทธจิต ลีนานนท์

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.เลี้ยง สูงสว่าง

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พ.ต.นพ.วาริท รัศมิทัต

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์