ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ. สุชิต พูลทอง

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.สุปราณี อภิปัญญาโสภณ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.เนตรนภิส สุวรรณลักษณ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.อิศยา บุญอดุลยรัตน

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ.ม.ล. อภิวุฒิ เกษมสันต์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.สุขุม ประวาลพฤกษ์กุล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.สุมาพร มาลีวงษ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.พิมสิริ ถุงสุวรรณ

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทญ. รัชฎา โมชฎาพร

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทญ. จามรี เหรียญอัมพร

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.นัฏฐดา ลีลาศิริวงศ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.สุวัฒน์ พิสุทธิกุลชัย

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.เพ็ญวดี พิชัยสนิธ

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.อมรรัตน์ วณิชโยบล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทญ. ทิราพร ลีนานุพันธุ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.ปริย แก้วประดับ

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ. ศักนัน เหล่าสุนทร

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.วารุณี ทวีรัตนพานิชย์

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.จามรี เหรียญอัมพร

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.จรัสพร ศิริประภาศิลป์

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทญ. วฤษสพร คูนพานิช

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.เชิดพันธุ์ เบญจกุล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.โชค เจริญเหรียญ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ. สัมฤทธิ์ มโนมัยอุดม

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.อลิสา ตาปนานนท์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ยิ้ม มติธนวิรุฬห์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐพร

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ. ณัฐพันธุ์ ธนกิจจำรูญ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.จุรีณาฐ อุไรธนกุล

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ.ประเสริฐ พงศ์อัครกุล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทญ. ฐิติมา ธนาลาภสกุล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์