เกี่ยวกับรพ.พญาไท

นายวิชัย ทองแตง

นายวิชัย ทองแตง

ประธานกรรมการ

นายอัฐ ทองแตง

นายอัฐ ทองแตง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายอิทธิ ทองแตง

นายอิทธิ ทองแตง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นพ.ชาตรี ดวงเนตร

นพ.ชาตรี ดวงเนตร

ประธานกรรมการผู้บริหาร

นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล

นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ดร.นพ. เกริกยศ ชลายนเดชะ

ดร.นพ. เกริกยศ ชลายนเดชะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร