เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นายอัฐ ทองแตง

กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายอัฐ ทองแตง
การศึกษา
• ปริญญาตรี Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance) San Francisco State University USA
• Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of Management, Northwestern University, IL, USA
การอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
• Directors Certification Program (DCP)
• Audit Committee Program (ACP)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Executive Program for Senior Management (EXPSM), Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธพ)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 5 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแตง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด
• รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
• กรรมการ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)