เกี่ยวกับรพ.พญาไท

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ. ชาญชัย ลี้สมประสงค์

ผู้อำนวยการแพทย์ รพ.พญาไท ศรีราชา
นพ. ชาญชัย  ลี้สมประสงค์
 การศึกษา
• 2533 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• 2539 วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• พ.ศ. 2539-2545 อายุรแพทย์ประจำ  โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี  
• พ.ศ. 2545 - 2549  อายุรแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 
• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการแพทย์  และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 
 ประสบการณ์
จากการที่ท่านได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ  ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
• ISO  9001 : 2008  ระบบบริหารงานคุณภาพปี ค.ศ. 2009 -ปัจจุบัน
• ISO  14001 : 2004 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปี ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน
• OHSAS 18001 : 2007  ระบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ปี ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน
• Codex GMP & HACCP การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ปี ค.ศ. 2009- ปัจจุบัน
• ISO 15189 : 2007 ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ปี 2010 – ปัจจุบัน
• ISO  27001 : 2005 ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ปี 2011  (เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง)
• ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตรวจคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ปี 2010 – ปัจจุบัน
• ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ (HA & HPH) ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เป็นระยะเวลา 3 ปี
• ได้รับรางวัล Thailand Energy Award  2010  ถึง 3  รางวัล  ได้แก่
   - ประเภทผู้บริหารอาคารควบคุม
   - ประเภทอาคารควบคุมขนาดใหญ่
   - ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
•  ได้รับรางวัลด้านการบริหารการจัดการพลังงานดีเด่นในระดับสากล (ASEAN Energy Award 2010 )  ประเภทอาคารควบคุมขนาดใหญ่