เกี่ยวกับรพ.พญาไท

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ.ธนาคม แมนธนานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
นพ.ธนาคม  แมนธนานนท์
การศึกษา
• แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์
• 2536 – 2538 วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
• 2538 – 2545 วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
• 1 พ.ค.2545 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา