เกี่ยวกับรพ.พญาไท

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล
นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA major in Finance(Honor) , Master of Finance (Honor) St. Louis University, St. Louis, Missouri, USA
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
• Directors Certification Program (DCP)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• คณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด

ประสบการณ์

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
• Senior Consultant Deloitte Touche Tohmatsu
• Manager National Securities Co., Ltd.