เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร

กรรมการ
นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท เนชั่น เฮลแคร์ซิลเท็มส์ จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด

• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• คณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด • คณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
ประสบการณ์
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด