โรงพยาบาลพญาไท | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแหล่งรวมความรู้ด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์

กรรมการ
นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์
การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล  
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตร Executive MBA Program มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
ประสบการณ์
• รองหัวหน้าแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 1
• รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลพญาไท 1

• ผู้อำนวยการศูนย์สมอง โรงพยาบาลพญาไท 1
• ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 1
• ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
• รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
• ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล
• ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาล พญาไท 3
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาล พญาไท 3