เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นพ.ชาตรี ดวงเนตร

ประธานกรรมการผู้บริหาร
นพ.ชาตรี ดวงเนตร
การศึกษา
• ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certified, American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians
• Fellow, American Academy of Pediatrics
• Certified, American Board of Pediatrics
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54
•   วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์ และ ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
•  ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
•  ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
•  ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
•  ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
•  ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
•  ประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
•  ประธานกรรมการบริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
•  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
•  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
•  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
•  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการบริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
•  กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด •  กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
•  กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
•  กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
•  ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd
•  ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd
•  ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited
•  ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited
•  ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd.
ประสบการณ์
•  ผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
•   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
-  Chairman, Board of Directors Jameson Physician Hospital  Organization New Castle, Pennsylvania, USA
- Clinical assistant Professor of Pediatrics College of Medicine Pennsylvania State University, USA
- President, Lawrence Independent Physician Association, Lawrence County, Pennsylvania, USA
-  Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, Pennsylvania, USA
- Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians, USA