เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

ดร.นพ. เกริกยศ ชลายนเดชะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
ดร.นพ. เกริกยศ ชลายนเดชะ
การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล  
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management) NIDA
• ประกาศนียบัตรระดับสูงการบริหารเศรษฐศาสตร์สาธารณะ (สถาบันพระปกเกล้า) รุ่นที่ 1
• ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหารธุรกิจ (Doctor of Management) SDU
 
ประสบการณ์
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ระดับ9) โรงพยาบาลชลประทาน
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 1
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลยันฮี