เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร
นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์
การศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• 2530 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ  สาขากุมารเวชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
• 2534 ประกาศนียบัตร  MINI MBA IN HEALTH รุ่นที่ 4 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• 2537 ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่2 (คะแนนรวมสูงสุด) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• 2545 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
• 2547 DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM  รุ่น 52  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ) 
• 2553 ปริญญาโท สาขาผู้บริหารการเงิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3
• รองเลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
• คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ หรือทายาทประจำกรุงเทพมหานคร ( มาตรา 41 ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการ ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• คณะทำงานพัฒนาวิชาการตติยภูมิเฉพาะด้านทารกแรกเกิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สำนักงานสถานพยาบาลกองการประกอบโรคสิลปะ
•  คณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
•  คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (National Vaccine Committee)
ประสบการณ์
•  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
•  ผู้อำนวยการทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม