เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ

กรรมการ
นางสาวเกษรา  วงศ์เกตุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2556
• Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559
• Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556
• Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556
• Company Secretary Program
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
• บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จำกัด
• กรรมการบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
• กรรมการบริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท เซฟดรักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
• กรรมการบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
• กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จำกัด
• กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
ประสบการณ์
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)