เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นางนฤมล น้อยอ่ำ

กรรมการ
นางนฤมล น้อยอ่ำ
การศึกษา
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จัดโดย
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD
• Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 จัดโดย
 The Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 13)
• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
• กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
ประสบการณ์
• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย