เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการ
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
การศึกษา
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,เนติบัณฑิตไทย
การอบรม
 ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เวอร์วิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโลสมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
• กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
• ประธานกรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จำกัด
• ประธานกรรมการบริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
• ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
• ประธานกรรมการบริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
• กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
• กรรมการบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
• กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด
• กรรมการบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
• กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด
• กรรมการบริษัทบางกอกแทรเวล คลับ จำกัด
• กรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์ทัวร์ (1988) จำกัด
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
• กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
• กรรมการบริษัท บีเอซี กรูเมท์เฮ้าส์ คลับ
• กรรมการบริษัท สินสหกล จำกัด
• กรรมการบริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จำกัด
• กรรมการบริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
• กรรมการบริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด
• กรรมการบริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด
• กรรมการบริษัท ประภรณ์นันท์ จำกัด
• กรรมการบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
• กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
• กรรมการบริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ สุโขทัย จำกัด
• กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
• กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน)
• กรรมการบริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)