เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA major in Finance(Honor) , Master of Finance (Honor) St. Louis University, St. Louis, Missouri, USA
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
• Directors Certification Program (DCP)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• คณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• คณะผู้บริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
ประสบการณ์
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
• Senior Consultant Deloitte Touche Tohmatsu
• Manager National Securities Co., Ltd.