ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการอัลฟ่า


โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 1 อาคาร 2 | Phyathai 1 Hospital, 1st Floor, Building 2
 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง l Open 24 hours a day.


0-2640-1111 ต่อ 3001 โทรสาร 0-2640-1111ต่อ 3111 | +662640-1111 ext. 3001 Fax +662640-1111 ext. 3

ห้องปฏิบัติการ รพ.พญาไท 1 เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จาก สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ( Laboratory Accreditation ) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล และหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานคู่สัญญา และผู้ใช้บริการทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ช่วยในการตัดสินใจให้การรักษา ช่วยบ่งบอกความรุนแรงของโรค ช่วยในการพยากรณ์โรค ช่วยติดตามผลการรักษา และเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรค จำแนกงานออกเป็นหลายสาขา ได้แก่

จำแนกงานออกเป็นหลายสาขาต่างๆดังนี้

1.สาขาเคมีคลีนิกและอิมมูนวิทยา ( Clinical Chemistry & Immunology )

2.สาขาโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิค ( Hematology & Microscopy )

3.สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ( Clinical Microbiology )

4.สาขางานธนาคารเลือด ( Blood Bank )

5.สาขาพิษวิทยา ( Toxicology )

6.สาขาอณูชีววิทยา ( Bio-molecular )

7.สาขาพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา ( Surgical Pathology & Cytology )

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง