ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการอัลฟ่า


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 6 อาคาร 1 | Phyathai 2 Hospital 6th Floor, Building 1
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง l Open  24 hours a day
0-2619-8898, 0-2617-2424 ต่อ 4601 โทรสาร 0-2619-855 | +66 2619 8898 , +66 2617 2424 ext. 4601

ห้องปฏิบัติการ รพ.พญาไท 2 เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จาก สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ( Laboratory Accreditation ) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล และหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานคู่สัญญา และผู้ใช้บริการทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ช่วยในการตัดสินใจให้การรักษา ช่วยบ่งบอกความรุนแรงของโรค ช่วยในการพยากรณ์โรค ช่วยติดตามผลการรักษา และเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรค จำแนกงานออกเป็นหลายสาขา ได้แก่

จำแนกงานออกเป็นหลายสาขาต่างๆดังนี้
 
1.สาขาเคมีคลีนิกและอิมมูนวิทยา ( Clinical Chemistry & Immunology )
2.สาขาโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิค  ( Hematology & Microscopy )
3.สาขาจุลชีววิทยาคลินิก  ( Clinical Microbiology )
4.สาขางานธนาคารเลือด ( Blood Bank )
5.สาขาพิษวิทยา  ( Toxicology )
6.สาขาอณูชีววิทยา  ( Bio-molecular )
7.สาขาพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา  ( Surgical Pathology & Cytology )   

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง