ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 7 อาคาร B l Phayathai 2 Hospital, 7th Floor,Building B02-617-2444 ต่อ 3752 l +66-617-2444 ext. 3752

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 2 

ความพร้อมที่ครบครันของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.พญาไท 2 จะช่วยให้ทุกความกังวลของคุณในด้านสุขภาพหมดไป เพราะเราจะเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้ตรวจแบบเจาะลึกเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ช่วยเป็นโค้ชวางแผนเตรียมความพร้อมป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัว   

เราคือ “โค้ช” ที่พร้อมเทรนด์เรื่องสุขภาพให้คุณ

การตรวจสุขภาพคือการค้นหา คัดกรองความเสี่ยงของโรค เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันก่อนเกิดโรคและสามารถรักษาตั้งแต่เริ่มต้นหากตรวจพบความผิดปกติ ซึ่งนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าเพราะเหตุใดทุกคนจึงควรตรวจสุขภาพ แต่สิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการตรวจสุขภาพนั่นคือการที่สามารถรู้และดูแลสุขภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งเราสามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเพราะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่มีประสบการณ์เป็นเสมือนโค้ชด้านสุขภาพให้กับคุณ เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ ในกรณีที่ต้องมีการปรับไลฟ์สไตล์เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ รวมถึงแนะนำแนวทางการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เพิ่มศักยภาพความExpert” ด้วยการจับมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลก  

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของทีมแพทย์ทำให้เข้าถึงความต้องการของคนไข้ ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาที่สามารถแนะนำถึงโอกาสเสี่ยงของโรคเรื้อรังและโรคร้ายแรงต่างๆ  จึงมีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เจาะลึกและครอบคลุม และเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสุขภาพให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการสูงสุด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ. พญาไท 2 ได้ร่วมกับ Oregon Health & Science University มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่พัฒนาการประเมินภาวะสุขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Let Get Healthy ซึ่งเป็นโปรแกรมประเมินภาวะสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การทดสอบการนอนหลับ การทดสอบความจำ และ Diet พฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร ร่วมกับการตรวจสุขภาพและซักประวัติเชิงลึกที่จะช่วยให้แพทย์ทราบถึงไลฟ์สไตล์ของคุณและคนในครอบครัว จึงสามารถให้คำปรึกษาและเพื่อนำไปปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันในการลดความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น

Total Lifestyle Modification ปรับกิจวัตร...เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง

การตรวจสุขภาพเปรียบเสมือนเครื่องนำทางที่ช่วยดูแล ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงของโรค และขณะเดียวกันการตรวจสุขภาพก็คาดหวังเป็นทางเลือกให้สามารถพบโรคตั้งแต่ต้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งทั้งการป้องกันและการรักษาโรค แนวทางการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จะเป็นการดูแลในอันดับต้นๆ เพราะเป็นการดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจะคอยให้คำแนะนำหลังทราบผลการรักษาในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลจิตใจให้ผ่อนคลาย การพักผ่อน ข้อควรหลีกเลี่ยง รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพราะการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นและปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยตัวของคุณเอง จึงจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

     

Total Lifestyle Modification (TLM) การปรับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิต การทำงาน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการพักผ่อน จากแบบเดิม ที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว รับประทานอาหารแบบเอาเร็วและเอาง่าย ทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ มีความเครียดสูง ไม่ใส่ใจสุขภาพ ไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ประกอบด้วยการออกกำลังกายจริงจังสม่ำเสมอ มีโภชนาการที่ถูกต้อง พักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีการจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบ ในลักษณะของการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

โรงพยาบาลพญาไท 2 เพิ่มความเข้มข้นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหวังให้ลูกค้าและผู้ป่วย “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตด้วย “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ที่มีข้อบ่งชี้ว่าป่วยและมีอัตราผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทุกปี ได้แก่ มะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง อัมพาต อัมพฤกษ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคที่มีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยเสี่ยง คือ ไขมันในเลือดสูง ความดันสูง สูบบุหรี่ และดื่มสุรา เป็นต้นรายละเอียดคอร์ส

Total Lifestyle Modification (TLM) การปรับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นกิจกรรมกลุ่มขนาดใหญ่ในรูปของ Interactive class room เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโดยกระจายทำตลอดปีครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง ดังนี้

 • • การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง (Introduction to TLM)
 • • การทำอาหารแคลอรี่ต่ำทานเอง (Low calorie cooking style)
 • • การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength training)
 • • การสร้างและธำรงรักษาแรงบันดาลใจ (Self-motivation)


Program TLM สำหรับบริษัท องค์กร และหน่วยงาน

 • 1. กิจกรรม แบบบรรยาย 1 ครั้ง หลักสูตร 4 ชม. 30,000-40,000 บาท
 • 2. Interactive class room ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 40 ท่าน ราคา 60,000 บาท
 • 3. การจัด TLM Disease Management หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ราคา 12,000 บาท
  **** ราคานี้รวมที่พัก ไม่รวมค่าเดินทาง
 • 4. TLM Camp Retirement หลักสูตร 3 วัน / 2 คืนผู้เข้าร่วมโครงการต่อครั้ง (ขั้นต่ำ) จำนวน 50 ท่าน ราคา 900,000 บาท
  *** ราคานี้ไม่รวมที่พัก

 • บทความที่เกี่ยวข้อง : 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

ชั้น 7 อาคาร B โทร 02-617- 2444 ต่อ 3751-2


กลุ่มลูกค้าองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกขาย รพ. พญาไท 2

โทร 02-617-2444 ต่อ 1722 ,5173 มือถือ 081-900-8029


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อากาศแปรปรวน ควรดูแลตนเองอย่างไรให้ไร้โรค

ทั่วทั้งประเทศไทยสภาพอากาศจะแปรปรวน ทั้งฝนตก ทั้งร้อน ทั้งหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันเช่นนี้ มักทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ภูมิต้านทานลดต่ำลง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็ก ผู้สูงวัย และผู้ที่เป็นโรคประ

รู้หรือไม่? การตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงวัย ต่างกันนะ!

การตรวจสุขภาพ ไม่เพียงสำคัญกับทุกช่วงวัย แต่ยังต้องตรวจให้ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยด้วย แล้วในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงวัยสูงอายุ ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพด้านใดบ้าง เรามี

ประเมินความปลอดภัยในที่ทำงานแบบครบวงจร กับ รพ.พญาไท 2

ไม่ว่าใครก็อยากทำงานและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การประเมินความปลอดภัยในที่ทำงานจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ แม้ว่าทุกคนจะมีโอกาสเจ็บป่วย หรือได้รับอั

ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย..ประเมินความเสี่ยงโรคร้าย รพ.พญาไท 2

ผู้สูงอายุมีสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพ