ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 16 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด | Phyathai 3 Hospital, 16th floor, Physical Medicine & Rehabilitation Center
เปิดบริการทุกวัน  เวลา 08.00 – 19.00 น. l Open daily from 08.00 am. - 7.00 pm.
โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1602-3 | Tel. +66-2467-1111 ext. 1602-3หัวใจสำคัญของงานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพญาไท 3  คือการทำงานเป็นทีม ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลงลึก ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักกิจกรรมบำบัด และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครัน เราพร้อมในการให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและงานฟื้นฟู

ดูแลทั้งกายและใจ เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง   

เราให้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร ซึ่งไม่เพียงเน้นการบริการที่ดีและรวดเร็วเท่านั้น ยังตระหนักถึงความต้องการของคนไข้ในด้านจิตใจและเข้าใจความต้องการของครอบครัว รวมถึงความคาดหวังในการฟื้นฟู เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่คนไข้จะได้รับหลังการฟื้นฟูและการทำกายภาพบำบัด ทีมจึงมีการวางแผนฟื้นฟูร่วมกันอย่างละเอียดกับแพทย์เฉพาะสาขาและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อความพึงพอใจและสะดวกในการรักษา คนไข้สามารถเลือกวัน เวลาในการเข้ารับการดูแลได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถเลือกนักกายภาพบำบัดได้อีกด้วย

ครบทุกมิติแห่งการดูแล... ป้องกัน-ประเมิน-ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด มุ่งเน้นการดูแลฟื้นฟูและกายภาพบำบัดให้กับทุกคนแม้จะมีความต้องการแตกต่างกัน เพราะเราเชื่อว่าเวชศาสตร์แห่งการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดนั้นไม่ได้เป็นไปเพียงเพื่อดูแลคนไข้เมื่อเจ็บป่วยแล้วเท่านั้น แต่รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน ทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการในทุกด้าน ให้ดีที่สุด อาทิ

 • ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้านกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ

 • การเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม เป็นต้น  

 • ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนไข้โรคหลอดเลือดหัวใจ หลังการผ่าตัดบายพาส หรือใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ

 • การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท เช่น พาร์กินสัน

 • เวชศาสตร์สื่อความหมาย แก้ไขความผิดปกติด้านการพูด การใช้เส้นเสียง การภาษาสื่อความหมาย เช่น

  •  เด็กพูดไม่ชัด พูดไม่คล่อง พัฒนาการทางภาษาและการพูดไม่สมวัย

  • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต มีปัญหาเรื่องภาษาการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้าใจ หรือฟังคำพูดคนอื่นไม่เข้าใจ

  • ผู้ที่ผ่าตัดกล่องเสียง  หรือการใช้เสียงผิด ทำให้เส้นเสียงอักเสบบ่อย

  • ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้เสียง

 • กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่และการกระตุ้นเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก

 • ดูแลบรรเทาอาการปวด

  • ดูแลคลายปวดเรื้อรังจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

  • ออฟฟิศซินโดรม เมื่อยล้าจากการทำงาน

 • เพิ่มสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ วางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล อาทิ

  • ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างโรคปอดถุงลมโปงพอง โรคไต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

  • เพื่อให้คนไข้สามารถทราบถึงสมรรถภาพร่างกายของตนเอง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายในเรื่องของ ชนิดกีฬาที่เหมาะสม ระยะเวลา ความถี่ เป็นต้น  

 • การตรวจวินิจฉัย เพื่อประเมินการบาดเจ็บของเส้นประสาทและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • การฝังเข็มโดยแพทย์ เพิ่มทางเลือกในการรักษา

ดูแลในเชิงรุก เพื่อมอบสิ่งดีที่สุดให้ทุกคน

เราใส่ใจรายละเอียดการดูแลคนไข้ในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง “คนส่วนใหญ่จะเข้าใจจะว่าการทำกายภาพบำบัดจะมีบทบาทก็ต่อเมื่อคนไข้ได้รับการรักษาผ่าตัดแล้วและต้องการฟื้นฟูเท่านั้น” แต่สำหรับการทำงานของเราแตกต่างออกไป เพราะเราเน้นดูแลในเชิงรุก ทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ การเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดข้อเข่าเทียม นักกายภาพบำบัดจะตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกายของคนไข้ ให้คำแนะนำเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่ยังไม่แข็งแรง ฝึกสอนวิธีการหายใจที่ถูกต้องเพื่อความพร้อมในการฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุ นับเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้

เวชศาสตร์การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด...เราพร้อมดูแลทุกคน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกกำลังกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม

การผ่าตัดเต้านมอาจเกิดอาการปวดตึงแผลผ่าตัด ทำให้ไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวหรือใช้งานแขนข้างที่ผ่าตัด ส่งผลให้เกิดภาวะข้อไหล่ยึดติด ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้เต็มที่ ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

หลังผ่าตัดข้อเข่า จะฟื้นฟูร่างกายอย่างไรให้แข็งแรงเร็วขึ้น!

หลังการผ่าตัดข้อเข่าในช่วงแรกจะมีอาการบวมตึงและปวดข้อเข่าเกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากการใช้ยา หรือการดูแลตัวเองตามที่แพทย์แนะนำแล้ว แล้วการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดก็มีส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับม

ทำไมต้องกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด...นี่คือคำตอบ

หลังการผ่าตัดร่างกายต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ ซึ่งการกายภาพบำบัดคือสิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ รวมทั้งเทคนิคการเคลื่อ

เทคนิคดูแลตัวเองหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ฟื้นตัวเร็ว หายเป็นปกติได้เร็วขึ้น

หลังจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังผู้ป่วยแต่ละรายจะใช้ระยะเวลาฟื้นตัวหลังการผ่าตัดแตกต่างกัน นอกจากการทำตามคำแนะนำของแพทย์แล้ว การเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การเตรียมสิ่งแวดล้อมให้ผ