ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง


เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น. | Open daily from 08.00 am. - 08.00 pm.
0-2944-7111 ต่อ 1112#1114# | Tel. +662944-7111 ext. 1112#1114#


โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ นอกจากให้บริการด้านการรักษาสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยแล้ว ยังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชากร เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน อีกทั้งในปัจจุบันการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีอัตราสูงขึ้นทุกปี มีนักเดินทางเข้าและออกประเทศมากขึ้น ซึ่งในแต่ละประเทศ มีความแตกต่างทั้งด้านภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงโรคประจำถิ่น สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เดินทาง ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง จึงก่อให้เกิด ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง หรือ Vaccine Center ขึ้น เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจในสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและการปฏิบัติตัว ตลอดจนข้อพึงระวังระหว่างกรเดินทาง และอาการที่ควรมาพบแพทย์หลังการเดินทาง

วัคซีนที่ให้บริการ

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดเอ

 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี

 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดเอและบี

 • วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ ชนิดฉีด

 • วัคซีนป้องโรคนิวโมคอคคัส

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ

 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดกิน

 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 • วัคซีนป้องกันโรคโรต้า

 • วัคซีนบีซีจี

 • วัคซีนป้องกันโรคหัดิคางทูม หัดเยอรมัน

 • วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค ชนิดกิน

 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

 • วัคซีนป้องกันโรคฮิป

 • วัคซีนป้องโรคฮิวเมนปาปิโลมาไวรัส

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

ทำไม วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นต้องฉีดวัคซีน ?

แม้เราจะเคยได้รับวัคซีนมาหลายชนิดตั้งแต่ในวัยเด็ก แต่เมื่อเราโตขึ้น ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนบางชนิดที่เคยได้รับตอนเด็กมักจะลดลงไปตามกาลเวลา อันอาจนำไปสู่การติดเชื้อได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เช่น วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก เป็นต้น

นอกจากนี้วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นในปัจจุบัน บางคนไม่เคยได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนแต่ไม่ครบ เช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ก็ควรได้รับวัคซีนเพิ่มเติม อีกทั้งโรคติดเชื้อบางชนิดอาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เช่น การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีจากการมีเพศสัมพันธ์ ประกอบกับปัจจุบันมีวัคซีนชนิดใหม่ที่ใช้ในการป้องกันโรคเพิ่มขึ้นจากในอดีต

วัคซีนสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 9-25 ปี)

 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine)

 • วัคซีนป้องกันสุกใส (Varicella vaccine)

 • วัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR vaccine)

 • วัคซีนป้องกันคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก (Tdap)

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปี)

การติดเชื้อในผู้สูงอายุมีความสำคัญ เพราะผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันต่อโรคลดลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย มีอัตราความพิการและเสียชีวิตสูงกว่าคนอายุน้อย ดังนั้น การให้วัคซีนในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จึงถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อที่มีความสำคัญ และยังช่วยลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

วัคซีนที่ควรพิจารณาให้ในผู้สูงอายุ ได้แก่

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

 • วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal vaccine)

 • วัคซีนป้องกันงูสวัด (Zoster vaccine)

 • วัคซีนป้องกันคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก (Tdap)

สำหรับผู้เดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์และอุมเราะห์

ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะต้องเตรียมความรู้ของการประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ความพร้อมทางด้านการเงิน ความพร้อมทางด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมทั้งความพร้อมทางด้านสุขภาพด้วย ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบศาสนกิจจำนวนหลายล้ายคน โดยจะพักอาศัยอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่น ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยทั้งจากโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ผู้แสวงบุญจึงควรตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งก่อนการเดินทางง ขณะประกอบพิธี และหลัังจากการเดินทางกลับประเทศ

เพื่อป้องกันโรคติดต่อสำคัญก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกำหนด ก่อนการเดินทาง 10 วัน ซึ่งได้แก่

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องควรรู้...เกี่ยวกับ “วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น”

โรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง สามารถติดต่อได้โดยการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน ซึ่งป้องกันได้โดยการวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

เจาะลึกให้เข้าใจ! เรื่อง...วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคงูสวัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะเป็นโรคงูสวัด การฉีดวัคซีน..จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยป้องกันได้

“ไวรัส EVB” ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทำไมหลายคนไม่เคยรู้จัก

ใครที่ชอบมองข้ามอาการป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่มักเป็นอยู่บ่อยๆ เดี๋ยวไอ เดี๋ยวเจ็บคอ เดี๋ยวทอลซิล รู้หรือไม่ว่าอาการเหล่านี้อาจเป็นอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส EBV ในร่างกายได้