ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม Pre Marriage 2 (Male) (รายการตรวจ 17 รายการ)

โปรแกรม  Pre Marriage 2 (Male) (รายการตรวจ 17 รายการ)

เป็นการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีชีวิตคู่ สำหรับท่านชาย ในด้านความสมบูรณ์ของสุขภาพ และการป้องกัน โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคสามารถฉีดวัคซีนได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบบีเป็นต้น หรือโรคที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ไปสู่บุตรได้เพื่อวางแผนในการป้องกัน และรับคำปรึกษาจากแพทย์


No. รายการตรวจ
1 ตรวจวัดสัญญาณชีพ
2 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
3 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
4 ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง
5 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
6 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
7 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
8 ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
9 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
10 ตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
11 ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
12 ตรวจหาภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
13 ตรวจหาหมู่เลือด (ABO Group)
14 ตรวจหาหมู่เลือด (Rh Group)
15 พบแพทย์สูตินรีเวช (Gynecologist)
16 ตรวจเอกซเรย์ฟัน (Dental Examination by Dentist and X - ray )
17 ตรวจฟัน โดยทันตแพทย์ (Dental Examination )
จำนวน 17 รายการ
ราคาปกติ 4,894 บาท
ราคาประหยัด 3,500 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาชั้น 3  อาคาร A
    โทร. 038-317-333 ต่อ 3325, 3326 หรือ 08-5000-205

  • รับบริการได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากชำระค่าบริการ

หมายเหตุ

  • กรุณางดน้ำ - อาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

  • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรม Pre Marriage 2 (Male) (รายการตรวจ 17 รายการ)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ