ศูนย์การแพทย์

ผู้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนทุกท่าน จะต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองภาวะเสี่ยง กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง [] ตามความจริง ต้องไม่มีความเสี่ยง จึงจะมีสิทธิ์ซื้อแพ็คเกจต่อไป

หมายเหตุ* กรณีซื้อสำหรับฉีดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทุกท่านจะต้องไม่เป็นผู้มีภาวะเสี่ยงจากปัจจัยทุกข้อนี้

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ