ศูนย์การแพทย์

“Preventive and Post Stroke Care” การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบคู่ขนาน

“ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 3 มุ่งเน้นการรักษาเป็นหน้าที่หลัก ขณะเดียวกัน การป้องกันการเกิดโรคและการฟื้นฟู คือแนวทางสำคัญที่เราเลือกมุ่งเน้นเช่นเดียวกัน”

Screening ก่อนสโตร๊ค (Stroke) จะถามหา 

การรู้ตัวว่าป่วยเร็ว ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ โดยเฉพาะกับโรคสมองและระบบประสาท และยิ่งในกรณีที่ภาวะของโรคส่งผลกระทบให้คนไข้กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ย่อมนำไปสู่ที่มาของปัญหาอีกมากภายในครอบครัว เราจึงมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตรวจคัดกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสม เพื่อ “ป้องกัน” ก่อนเกิดโรค

อาการแบบเรา... ควรตรวจอะไรบ้าง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท จะมีอาการหรือไม่ก็ตาม ก็ควรเข้ารับการตรวจ สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเองหลังจากการตรวจเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทีมจะให้ความรู้แบบ “Individual life” รายบุคคล ตั้งแต่การประเมินความรู้ ความเข้าใจในตัวโรค พร้อมกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรค ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความสำคัญในเรื่องเวลา ซึ่งมีผลกับผลลัพธ์ในการรักษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คนที่มีความเสี่ยง แต่ไม่มีอาการ : การตรวจคัดกรองความเสี่ยงสำหรับกลุ่มนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นที่หลอดเลือดอาจเกิดปัญหาจากความเสี่ยงต่างๆ อาทิ ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds) เป็นต้น

  • คนที่เริ่มมีอาการ : สำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการที่อาจเกี่ยวเนื่องกับโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์เฉพาะทางจะตรวจวินิจฉัยโรค และความรุนแรงว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น การตรวจโดยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64 Slice CT Scan) บวกกับการพิจารณาจากผลเลือดร่วมด้วย เป็นต้น

Post Stroke Care การดูแลแบบครบวงจร

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองควรทำอย่างเร็วที่สุด ถึงแม้ในปัจจุบันการรักษาจะมีระบบ Stroke fast track ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอัตราการเสียชีวิตและพิการลดลง แต่การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษาเพื่อให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงกับปกติก็ยังมีความจำเป็น

  • เวชศาสตร์การฟื้นฟูและการกายภาพบำบัด : มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเรามีทีมสหสาขาเพื่อฟื้นฟูร่างกายในด้านต่างๆ ให้กับคนไข้ ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟื้นฟู  นักกายภาพบำบัด  นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย คอยให้การดูแลตั้งแต่ขณะพักฟื้นภายในโรงพยาบาล ตามแนวทางการรักษาของแพทย์และวางแผนฟื้นฟูคนไข้แต่ละบุคคล พร้อมให้ความรู้กับญาติ และยังสามารถประเมินระยะเวลาการฟื้นฟูในเบื้องต้น เพื่อให้คนไข้และญาติทราบถึงทิศทางการฟื้นฟูเพื่อเป็นแนวทางการดูแลต่อไป

  • Patient Education Room : อย่างไรก็ตาม การบริการของเราไม่ได้สิ้นสุดลงแค่เฉพาะดูแลคนไข้เท่านั้น แต่เราคอยจะให้ข้อมูลถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นกับคนไข้แต่ละราย อาทิ เตียงผู้ป่วย การจัดวางถังออกซิเจน อุปกรณ์ดูดเสมหะ รถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงเราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือกับญาติที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดเตรียมอุปกรณ์และห้องเพื่อดูแลคนไข้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย  

  • เมื่อมีปัญหาโทรหาเรา : ถึงแม้เราจะให้ความรู้กับญาติ สอนวิธีการดูแลคนไข้ การปฏิบัติตัวด้านต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว แต่เมื่อต้องเริ่มต้นใช้ชีวิตที่บ้านอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ เราจึงให้เบอร์โทรศัพท์สายตรงกับคนไข้ที่ออกจากรพ. เพื่อให้คนไข้และญาติอุ่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา  


ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร. 02-4671111 ต่อ 3262-3 หรือ Call center 1772

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ