ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

โปรแกรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง


ในกรณีที่ข้อเข่ามีความเสื่อมมากจนไม่สามารถรักษาด้วยการทานยาหรือกายภาพบำบัดได้ ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อใหม่หรือที่เรียกว่า “ผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม” โดยผิวข้อใหม่นี้ทำมาจากโลหะและพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ และมีหลายรูปแบบ แต่ผลการผ่าตัดจะออกมาดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด สภาพของข้อเข่าผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และความร่วมมือของตัวผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อการวางตำแหน่งการใส่ข้อเข่าเทียมให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยในการผ่าตัด รวมไปถึงการพยายามประดิษฐ์เครื่องมือช่วยผ่าตัดของศัลยแพทย์บางกลุ่ม เพื่อการทำผ่าตัดแผลเล็กที่จะช่วยให้การเจ็บปวดหลังผ่าตัดลดลงและผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้งานข้อเข่าได้เร็วยิ่งขึ้น

ลำดับที่ รายการรักษา
1 ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Total Knee Replacement Surgery package / 1 ข้าง
ราคา  230,000  บาท


Package Inclusions

 • ค่าตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR
 • ค่าห้องผ่าตัด (รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 4 คืน ห้องเดี่ยวธรรมดา
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ (รุ่นที่กำหนด) และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในแพคเกจ
 • ค่ายาวิสัญญีและยาขณะที่ใช้ในการผ่าตัดที่อยู่ในแพคเกจ
 • ค่าแพทย์ ประกอบไปด้วย
  • ศัลยแพทย์
  • แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด 1 ท่าน
  • วิสัญญีแพทย์

Package Exclusions

 • การตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามหลังการผ่าตัด
 • ค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 4 คืน ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง
 • ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X-ray, EKG, ค่ากายอุปกรณ์ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้รักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • โปรแกรมการสอนการออกกำลังกาย โดยนักกายภาพบำบัดก่อนผ่าตัด

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ผู้ที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดในโปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน และแพทย์ผู้รักษาเห็นสมควร ให้ใช้โปรแกรมได้
 • ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัดจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 • ในการเข้าโปรแกรมการผ่าตัดแบบเหมาจ่ายนี้ ต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น
 • ในการเข้าโปรแกรมการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจโควิด-19 ทุกราย
 • หากผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกจะไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้
 • กรุณานัดหมายเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินล่วงหน้าที่ Call Center 1772
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • โรงพยาบาลพญาไท 2 สถาบันกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคาร B โทร 02-617-2444 ต่อ 3523-3528
 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ