ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

เลเซอร์ Q-Switch ลดกระ ฝ้า
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน

Sharing Together ร่วมแบ่งเบาภาระให้กับคนไทย

วัคซีนป้องกันงูสวัด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนปอดอักเสบ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรม Premium Heart Check

Option เสริมรายการตรวจสุขภาพหัวใจ

Women's Health Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check Up
[Online Package]

โปรแกรม Perfect Face 2
[Online Package]

โปรแกรม Perfect Face 1
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Normal Screening
[Online Package]

ตรวจคัดกรองสุขภาพปอด
[Online Package]

healthy baby vaccine

Drive Thru Test Covid-19

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย