Worry Free Endoscopy

Worry Free Endoscopy
เข้ารับบริการได้ถึง
30/06/24
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

Ready to ease your worries and prioritize your health? Dive into our exclusive Worry-Free Endoscopy promotion, designed to provide peace of mind at a special price. With cutting-edge technology and expert care, we’re committed to making your experience stress-free and seamless. Don’t wait – secure your appointment today and take a proactive step towards your well-being.

 

Terms & Conditions

1. This package is available for foreigners who are working in Thailand (expatriates) or married and have Thai families’ members only.

***แพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชาวต่างชาติเท่านั้น***

2. The program prices include doctor’s fee and anesthesiologist fee.

3. The above price includes the cost of the endoscopy room, recovery room, hospital service fees.

4. The above price includes the cost of medical equipment, medicine and medical supplies use in endoscopy.

5. The above price includes the cost of biopsy, pathology examination fee and additional doctor fee for 1 piece only

6. The above price does not include laxatives to prepare the bowel and take home medicine expense.

7. The above price does not include the health examination before endoscopy.

8. The above price does not include additional doctor consultation fee.

9. The above price is valid from 23 April 2024 – 30 June 2024

Gastroscopy without anesthesia

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24

11,900.00 THB13,500.00 THB

Gastroscopy with anesthesia

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24

18,000.00 THB20,500.00 THB

Colonoscopy without anesthesia

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24

18,000.00 THB19,500.00 THB

Colonoscopy with anesthesia

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24

24,000.00 THB26,500.00 THB

Gastroscopy and Colonoscopy without anesthesia

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24

25,000.00 THB27,500.00 THB

Gastroscopy and Colonoscopy with anesthesia

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24

32,000.00 THB33,500.00 THB

Sigmoioscopy without anesthesia

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24

12,000.00 THB14,000.00 THB

ติดต่อ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ


Loading...
Loading...
Loading...

Worry Free Endoscopy

พญาไท 1

เข้ารับบริการได้ถึง 30/06/24