ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย) โรคติดเชื้อไวรัสที่ป้องกันได้


โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย) โรคติดเชื้อไวรัสที่ป้องกันได้


โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายสวนเป็นพาหะนำโรค มีหลายประเทศพบเชื้อนี้...รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝน

อาการเตือนโรคชิคุนกุนยา

 • มีไข้สูง

 • มีผื่น

 • ปวดกระดูกหรือข้อ

 • ปวดศีรษะ

 • ปวดกระบอกตา

นอกจากอาการเหล่านี้ คนไข้อาจมีอาการคันร่วมด้วย หรืออาจมีอาการตาแดง (conjunctival injection) แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว อาการในผู้ใหญ่ นอกจากปวดข้อรุนแรงแล้ว อาจมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ ข้อเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ (migratory polyarthritis) อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ โดยอาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี อาจพบจุดเลือดออก (petichiae) บริเวณผิวหนังได้ แต่ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อก

ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา..ได้ด้วยวิธีนี้

เบื้องต้นจะเน้นการวินิจฉัยตามอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยก่อน  ส่วนการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยการส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสจากเลือดของผู้ป่วยที่มีไข้ในช่วง 2-4 วันแรก  หรือตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี ในซีรั่มของผู้ป่วย ซึ่งมีทั้งชนิดได้ผลเร็วด้วยวิธี ELISA (Immuno fluorescence) ในวันที่5 ของความเจ็บป่วยหรือไข้ และชนิดวัดปริมาณของแอนติบอดี ในสัปดาห์ที่สองของความเจ็บป่วยก็ได้

โรคชิคุนกุนยา รักษาได้หรือไม่?

โดยทั่วไปไม่มีการรักษาที่จำเพาะ ส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง (supportive treatment) เช่น การให้น้ำเกลือ และการดูแลรักษาตามอาการ(symptomatic treatment) เช่น ให้ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการปวดข้อ และการพักผ่อน หรือหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ระบาด

เพราะไม่มีการรักษาจำเพาะ “การป้องกัน” จึงสำคัญ

เนื่องจากเป็นเชื้อที่มากับยุง การป้องกันที่ดีที่สุด ก็คือ ป้องกันยุงไม่ให้กัด เช่น ทายากันยุง ติดตั้งอุปกรณ์กันยุง ไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด ไม่มีกองขยะ ไม่มีส่วนที่มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหลายๆ ชนิด

 

*ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค 
ตรวจสอบโดย นพ.พจน์ อินทลาภาพร
แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
โรงพยาบาลพญาไท2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 5 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 4104, 4106
Phyathai Call Center 1772

เอกสารอ้างอิง

 1. สุจิตรา นิมมานนิตย์. Chikungunya Infection . ใน : ศิริศักดิ์ วรินทราวาท, คำนวณ อึ้งชูศักดิ์, ชไมพันธ์ สันติกาญจน์, นฤมล ศิลารักษ์, ประวิทย์ ชุมเกษียร, องอาจ เจริญสุข, และคณะ, บรรณาธิการ. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์. ปีที่ 27 ฉบับที่7. 16 กุมภาพันธ์ 2539 กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์; 2539. หน้า 77- 87
 2. ลักขณา ไทยเครือ, องอาจ เจริญสุข, สุนทร เหรียญภูมิการกิจ, ประเสริฐ ดิษฐสมบูรณ์, รัศมี ผลจันทร์, อนันต์ นิสาลักษณ์. โรค Chikungunya ในประเทศไทยและการสอบสวนและศึกษาโรค จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2538-2540 กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก. เอกสารอัดสำเนา
 3. สุนทร เหรียญภูมิการกิจ. รายงานการสอบสวนไข้ออกผื่น ปวดข้อ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11 สิหาคม 2538 กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. พ.ศ. 2538. เอกสารอัดสำเนา
 4. ลักขณา ไทยเครือ, องอาจ เจริญสุข. โรค Chikungunya : โรคติดเชื้อที่กลับมาเป็นปัญหาใหม่จริงหรือ?. ใน : ศิริศักดิ์ วรินทราวาท, คำนวณ อึ้งชูศักดิ์, ชไมพันธ์ สันติกาญจน์, นฤมล ศิลารักษ์, ประวิทย์ ชุมเกษียร, องอาจ เจริญสุข, และคณะ, บรรณาธิการ. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์. ปีที่ 27 ฉบับที่16 19 เมษายน 2539 กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์; 2539. หน้า 193- 203 5. ลักขณา ไทยเครือ, องอาจ เจริญสุข. โรค Chikungunya : โรคติดเชื้อที่กลับมาเป็นปัญหาใหม่จริงหรือ. ใน : ศิริศักดิ์ วรินทราวาท, คำนวณ อึ้งชูศักดิ์, ชไมพันธ์ สันติกาญจน์, นฤมล ศิลารักษ์, ประวิทย์ ชุมเกษียร, องอาจ เจริญสุข, และคณะ, บรรณาธิการ. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ กองระบาดวิทยา ปีที่ 27 ฉบับที่17 26 เมษายน 2539 กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์; 2539. หน้า 205- 218

Rate this article : โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย) โรคติดเชื้อไวรัสที่ป้องกันได้

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง