ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฐิติมา ได้สกุลชู

คลินิก Out Clinic

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สุดารัตน์ พงษ์เมธา

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.กาญจนา เสริมสวรรค์

คลินิก โรคผิวหนัง

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.กาญจนา อารีรัตนเวช

คลินิกเต้านม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.นิรดา ศิริยากร

คลินิกอายุรกรรม โรคติดเชื้อ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.รณชัย มโนพาประเสริฐ

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.กิตติ แท้เที่ยงธรรม

คลินิกศัลยกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.พีรวัชร์ เอมประเสริฐสุข

คลินิก หู คอ จมูก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.วาริณี ศรีมหาโชตะ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร

คลินิก พัฒนาการเด็ก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ปรารถนา ชีวีวัฒน์

คลินิก พัฒนาการเด็ก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ภัทริกา โฮ

คลินิก พัฒนาการเด็ก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.อัสพล ตันตะราวงศา

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.กิตติ แท้เที่ยงธรรม

คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สมบัติ ธนบุณยวัฒน์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ภคินี จียโชค

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สุกัญญา ลาภาธิการ

แผนกรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ดิชพงศ์ กาญจนวาสี

คลินิก หู คอ จมูก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.วีรภัทร สมชิต

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ทักษอร อุบล

คลินิก โรคผิวหนัง

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.นุชจรี สินสุขพร

คลินิกฉุกเฉิน

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธุ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ธิดารัตน์ อัคราช

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ธิดารัตน์ อัคราช

คลินิก Out Clinic

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ธัญญาภัค ปัญญปวีร์วัฒน์

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ธัญญาภัค ปัญญปวีร์วัฒน์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.อดิกันต์ ว่องวานิชวัฒนะ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.วลาลักษณ์ สิงห์เปลี่ยม

คลินิกวิสัญญี

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.อภิเดช แซ่เล้า

คลินิกวิสัญญี

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.เมธาวี จันทราภาส

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.กรองอร ภิญโญลักษณา

คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สิริพิมพ์ หนูเส็ง

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ดารินทร์ ปฎิเวทภิญโญ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.อัศศิริ แก่นแก้ว

คลินิกอายุรกรรม โรคมะเร็งและเคมีบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล

คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์