ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วนากานต์ สิงหเสนา

สูติ-นรี ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

นพ.วิสิฎฐ์ จงกำโชค

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.รัฐพล จงกลรัตน์

ทันตกรรม ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

พญ.วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ์

อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

แผนกผู้ป่วยนอกชีวีสุข

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.เบญจา สุระประสิทธิ์

เอกซเรย์ ชั้น1

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

นพ.พูลลาภ ปัญจลักษณ์

อายุรกรรม 2 ชั้น1

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

นพ.อนุเทพ บูรมิ

ศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ ชั้น1

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

พญ.ปัญจพร เกียรติกุลกำจร

กุมารเวชกรรม ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

ทพ.นิรันดร โถทองคำ

ทันตกรรม ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

พญ.พุทธธิดา พุทธเจริญลาภ

คลินิกศูนย์ความงาม Laser

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.นภาพร ปิติเกื้อกูล

อายุรกรรมเด็ก

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.อุดมรัช โกวิททวิพัฒน์

ทางเดินอาหารและโรคตับ

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

(C-Up) พญ.พจนารถ ละอองศิริ

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ไม่ระบุแพทย์ DSSUR

ทำแผลศัลยกรรมทั่วไป ชั้น1

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

พญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.ฐิติมา คุรุพงศ์

กุมารเวชกรรม ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

คุณชนากานต์

กุมารเวชกรรม ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

ทพญ.คีนนา ตันติกุล

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ.พีร์ โตโพธิ์ไทย

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สุนิดา โสภณนรินทร์

คลินิก พัฒนาการเด็ก

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สุวิมล เวชพฤกษ์พิทักษ์

ฝากครรภ์และการคลอด

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

คณะบุคคลมั่นคงเวชการ

จักษุ ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

พญ.อังคณา สถาวรวงศ์

คลินิกศูนย์ความงาม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.กรินทร์ วรรธนะเลาหะ

คลินิกศัลยกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สมเกียรติ จำรูญถาวร

ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น1

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

พญ.อุฬาภรณ์ พ่วงใส

กุมารเวชกรรม ชั้น3

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

นพ.ศุภชาติ ชมภูนุช

อายุรวิวัฒน์

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.วิทยา จิระอนันต์กุล

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.จิดาภา ว่องเจริญวัฒนา

คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.นิรดา ศิริยากร

คลินิกอายุรกรรม โรคติดเชื้อ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

(C-Up)นพ.นิธิพล ปิยะศิริศิลป์

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พฤฒพงศ์ แสงจำรัส

คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สุวิทย์ คลังเปรมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจ

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.พิณรัตน์ ศุขวิทย์

คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

**ยกเลิก** คณะบุคคลรณชัย-สุขพูล

อายุรกรรม 2 ชั้น1

โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

นัดหมายแพทย์

นพ.ธิติวุฒิ หู

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์