ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พุทธธิดา พุทธเจริญลาภ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Laser & Dermatosurgeryคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยาวิทยาลัยแพทยศาตร์นานานชาติ จุฬาภรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ