ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พาวรรณ ลิ้มวรพิทักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์การเจริญพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556แพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลศิริราช
2552 - 2553แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง