ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรภุชงค์ เลาห์เกริกเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตร ตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล