ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาศัลศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2558ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
- 2558กรรมการอนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- 2538ศึกษาดูงานโรงพยาบาลแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2532 - 2535ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.