ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์Divine Word U. Philippines