ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.ดร.พญ.วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกHead Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ เต้านม Fellowshipมหาวิทยาลัยมหิดล
วฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2554ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศีรษะ คอ เต้านมรพ.ศิริราช
2549 - 2550ศัลยแพทย์ทั่วไปรพ.พิจิตร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.