ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สิริรัตน์ เตียวิรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :หน่วยวินิจฉัยด้วยภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
รังสีวิทยาทั่วไปรพ.จุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2563รังสีแพทย์รพ.กรุงเทพ ซ.ศ๔ูนย์วิจัย
2538 - 2554รังสีแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล
2535 - 2538แพทย์ประจำรังสีวิทยารพ.จุฬาฯ