ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์)แพทยสภา
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2558ผู้อำนวยการศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ (ผู้ก่อตั้ง)โรคพยาบาลเวชธานี
2555 - 2556กรรมการ และประธานฝ่ายจริยธรรม-คุณธรรม คณะกรรมการบริหารทางการแพทย์โรงพยาบาลเวชธานี
2548 - 2554ผู้ก่อตั้งและจัดทำนิตยสารเบาหวานฉบับแรกของประเทศไทย
2521 - 2554อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
2547 - 2549ผู้อำนวยการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อกรุงเทพ (ผู้ก่อตั้ง)โรงพยาบาลกรุงเทพ
2546 - 2547ผู้จัดการคลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ (ผู้ก่อตั้ง)โรงพยาบาลพญาไท 2
2533 - 2536อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2521 - 2533แพทย์หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ สาขาอายุรกรรมวชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.