ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์ฝึกหัดกระทรวงสาธารณะสุข โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2556แพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร
2556 - อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี