ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สหชาติ อนุกูลกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2554แพทย์ประจำคลินิกคลินิกเวชกรรมหัวเฉียวปิ่นเกล้า
2551 - 2552เจ้าหน้าที่ห้องทดลองสำหรับสอนDepartment of Physiology Fauclty of MedicineNursing and Health Scio Monach U.Austraria
2548 - 2549ผู้ช่วยวิจัยMonouh Institute of Medical Research Austraria
2545 - 2547นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลโรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2544 - 2545แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลอ่างทอง