ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฤดีรัตน์ วัฒนวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร อายุรกรรมประสาทวิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล