ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ. วสุ เทพชาตรี

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซัลโลเฟเชียลทันตแพทย์สภา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2554งานศัลยศาสตร์ช่องปากกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจ
2547 - 2550ศึกษางานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กวิซิโลเฟเชียลกลุ่มงานศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.ชลบุรี
2546 - 2547งานทันตกรรมรพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง
2544 - 2546งานทันตกรรมรพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.