ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :หน่วยวินิจฉัยด้วยภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล
Fellowship in Pediatric RadiologyUniversity of California at San Francisco USA
ว.รังสีวิทยาทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2536 - 2539Internshipsคณะทันตแพทย์ศาสตร์ สงขลานครินทร์