ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรวิน วัลลิภากร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
วว.สูตินรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล