ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2556อาจารย์แพทย์หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.รามาธิบดี
2549 - 2552แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
2547 - 2549แพทย์ประจำบ้านรพ.รามาธิบดี
2545 - 2547นายแพทย์ 4-5รพ.สามง่าม จ.พิจิตร
2544 - 2545นายแพทย์ 4รพ.พิจิตร