ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฐิติอร นาคบุญนำ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์วิจัย หน่วยโรคติดเชื้อ สาขากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
2552 - 2554แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2548 - 2548แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา